نام کاربری :
رمز عبور :
هیچ پیوندی وجود ندارد .

نظرسنجی
:: بازدیدهای امروز : 2
:: بازدیدهای دیروز : 3
:: بازدیدهای هفته : 25
:: بازدیدهای ماه : 56
:: بازدیدهای سال : 57
:: کل بازدیدها : 57
:: کاربران آنلاین : 0 نفر
:: میهمان های آنلاین : 1 نفر
:: کل اعضا : 0 عدد
:: کل مطالب : 3 عدد
:: کل نظرات : 1
   

اندکی صبر، سحر نزدیک است.

تبلیغات
آخرین پست های انجمن
هیچ ارسال جدیدی برای تالار گفتمان وجود ندارد .
نحوه اجرای چک از طریق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
04/05/1393 ساعت | نوشته ‌شده به دست مدیر سایت | ( نظرات 0 )

اهمیت و نقش چک به عنوان ساده ترین وسیله پرداخت درتنظیم روابط و اعمال حقوقی و دادو ستد دربین مردم ، اظهرمن الشمس است، زیرا همه ما روزانه شاهدوناظربه گردش درآمدن تعدادبی شماری ازاین برگها هستیم وامروزه بیشترفعالیت ها واشخاص حقیقی وحقوقی درجامعه با استفاده ازچک تنظیم می شود وجریان پیدامی کند به علاوه بانکها نیزبرای برخی ازصاحبان حساب جاری خوداعتبارات خاصی قائل می شوند واین امرنیزباعث استفاده بیشترازچک خواهدشد.بنابراین ضرورت حفظ نظم وتامین امنیت فعالیت های اقتصادی جامعه ایجاب می کند که برای صحت صدورو استفاده صحیح ازچک وسایراوراق تجارتی قواعدوضوابط ویژه ای برگردش آنها حاکم گردد تامردم با اطمینان خاطربیشتری ازآنها استفاده کنند بدین منظوردرقانون تجارت، قواعدومقررات خاصی برای تنظیم وبه گردش آوردن اوراق تجارتی اعم ازسفته وبرات وچک معین وپیش بینی شده است .

 

● تعریف چک ونقش اقتصادی آن :

چک کلمه ای است فارسی به معنی نوشته ای که به وسیله آن ازپول که دربانک دارند مبلغی دریافت داشته یابه کسی دیگرحواله دهند چک درکتابهای قدیم فارسی به معنای قباله ، منشور، عهدنامه ، برات هم به کاررفته است.

کلمه چک درسال ۱۷۸۸ میلادی اززبان انگلیسی واردفرهنگ فرانسه شده است مقررات چک درایران ازماده ۳۱۰ تاماده ۳۱۷ قانون تجارت پیش بینی گردیده است .

ماده ۳۱۰ قانون تجارت ایران چک رااین گونه تعریف کرده است : ((چک نوشته ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلاً یابعضاً مسترد یا به دیگری واگذارمی نماید.)) درمودنقش اقتصادی چک باید خاطرنشان کردکه امروزه چک درکشورهای مختلف دنیا به جای پول نقد برای انجام قسمت اعظم معاملات مورداستفاده مردم قرارمی گیرد. نتیجه روشن این است که استفاده ازچک ، مخاطره حمل پول راازبین برده است ومبادلات بازرگانی راتسهیل می کند، به علاوه صدورچک به عنوان رسیدی برای پرداخت ازنظرحسابداری محسوب می شود وازطرف دیگربانکها می توانند با داشتن نقدینگی قابل توجه درواحدهای تولیدی-صنعتی –تجارتی- خدماتی وکشاورزی وغیره سرمایه گذاری کرده درنتیجه نقش مهمی رادرشکوفایی اقتصادی کشورایفانمایند ازطرف دیگر استفاده مردم ازچک به دولت امکان می دهد که با اجبارکردن بعضی ازپرداخت ها به وسیله چک مالیات های مربوطه به معاملات راشناسایی ونسبت به وصول آنها اقدام نمایند. آنچه مسلم بوده این است که اگرقوانین مربوطه به چک به طوردقیق تنظیم نگردد ، فلسفه وجودی این قانون که جلوگیری گردش نقدینگی دربازارمی باشد نادیده گرفته می شود و نه تنها عده ای باکشیدن چک بلامحل مرتکب جرایمی شده وازاین راه لطمه های شدیدی به اخلاق جامعه بالاخص حسن اعتماد مردم وارد می کنند، بلکه توسل مردم به پرداخت با اسکناس بانکها راتحت فشارکمبود پولی قرارداده وآنها ناچارمی سازد که پولهای درگردش خودرابیش ازحدجذب آنها درواحدهای تولیدصنعتی وغیره افزایش دهند.

توسل به چنین روشی ازموجبات سقوط ارزش (تورم ) وکاهش قدرت خرید مردم به علت عدم توازن بین عرضه وتقاضا می باشد و اگر بانکها باکمبود نقدینگی به نسبت نیازهای واحدهای مذکور مواجه شوند درچنین صورتی نیزرکود ،بیکاری وفقربه علت اختلاف درسرمایه گذاری گریبانگیرمردم کشورمی گردد.

● نحوه اجرای چک درسازمان ثبت اسنادواملاک کشور:

بررسی مراحل عملیات اجرایی ازطریق سازمان ثبت اسنادواملاک کشور- اداره چهارم اجرای اسنادرسمی به شرح زیر است:

ابتدادارنده چک اعم ازاصیل یاوکیل به بانک صادرکننده چک مراجعه ودرصورت عدم موجودی یا کسرموجودی یا فوت صاحب حساب و..... چک رابرگشت می زند قابل ذکرمی باشد که چکهایی که دارای تقدم تاریخ می باشندازاین مرجع قابل پیگیری نیستند. سپس دارنده چک مدارک ومستنداتی راکه اداره ثبت تعیین نموده است که شامل: اصل چک واصل برگشتی (گواهینامه عدم پرداخت ) فتوکپی ازمتن چک وظهرچک وتقاضانامه صدوراجرائیه ودرصورتی که دارنده چک وکیل باشد، کپی وکالت نامه رابه اداره چهارم اجرای اسنادرسمی ارائه می دهد وبراساس مبلغ مندرج درتقاضانامه صدوراجرائیه علیه صادرکننده چک ،اجرائیه صادرمی شود که دربرگ اجرائیه (لازم الاجرا) شماره چک –تاریخ –مبلغ- عهده بانک – شعبه –کد-شماره سریال وتاریخ صدوربرگ گواهی عدم پرداخت ،مبلغ مندرج دربرگ گواهی عدم پرداخت، نام ونام خانوادگی وشماره شناسنامه –محل صدورصاحــــب حساب، نـــــشانی بدهکارنوشته می شود پس ازامضای اجرائیه و تشــکیل پرونده، برگ اجرائیه برای ابلاغ به مرجع ابلاغ کننده ارسال وبه یکی ازصورتهـــــــای زیرابلاغ صـــــورت می گیرد:

۱) اجرائیه به صورت واقعی ابلاغ می شود

۲) اجرائیه به صورت استنـــــکاف ابلاغ می شود

۳) اجرائیه تعهدابلاغ می شود

۴) اجرائیه به نشانی متن اجرائیه الصاق می شود

۵) اجرائیه به وسیله روزنامه ابلاغ می شود.پس ازابلاغ اجرائیه به مدیون به یکی ازشکلهای بالا، بستانکارتقاضای خودمبنی بربازداشت اموال مدیون رابه اداره چهارم اجرای اسنادرسمی ارائه می دهد. تقاضای مبنی بربازداشت اموال مدیون ازطرف بستانکاربه صورت یکی ازموارد زیرمی باشد:

۱) نیابت اجرایی نام شهرستان نیابت گیرنده

۲) اموال منقول

۳) پلاک ثبتی شماره...... فرعی ازاصلی واقع دربخش..... تهران

۴) شماره تلفن.......

۵) سرقفلی سنداجاره شماره ....دفتر.....رسمی شماره ........تهران

۶) ممنـــــوع الخروجی

۷) سهم یا سهم الشرکه شرکت...... – شماره ثبت ....... تهران

۸) شماره خودرو.....

۹) بازداشت وجه نزدشخص ثالث....

۱۰) کسرحقوق (نام اداره یاموسسه )

۱۱) بازداشت وجه نزد مراجع قضایی

۱۲) سایرموارد- سپس دستوربازداشت به مرجع مربوطه باقید شماره وتاریخ صادرمی شود درصورت محرز شدن مالکیت مدیون به طوررسمی نسبت به یکی ازمواردبالاپاسخ بازداشتی ازمراجع بازداشتی به اداره واصل وپس ازثبت دردفترضمیمه پرونده تشکیل می شود اگراموال بازداشت شده منقول باشد باید به حافظ سپرده شودودرصورتی که مال بازداشت شده غیرمنقول باشد دارای مراحل دیگری نیزمی باشد که به شرح زیراست :

۱) تنظیم صورت مجلس تحقیق اجاره بندی

۲) تنظیم صورت مجلس ارزیابی ونظریه کارشناس که شامل (مبلغ ارزیابی ونام کارشناس یاخبره باتوجه به مشخصات ملک ) درهرصورت زمانی که مال منقول یاغیرمنقول بازداشت شدوازسوی کارشناس یاخبره ارزیابی گردید قیمت ارزیابی باصدوراخطاری به نام اخطارماده ۱۰۸ آئین نامه اجرای مفاداسنادرسمی باید به اطلاع طرفین پرونده برسد دراین اخطاریک فرجه ومهلت قانونی درصورت اعتراض هریک ازطرفین نسبت به مبلغ ارزیابی پیش بینی شده است درصورت حصول اعتراض ، اعتراض به صورت گزارش به اداره کل اجرای اسنادرسمی منعکس وسپس براساس نظریه اداره کل اجرای اسنادرسمی ، اخطارماده ۱۰۹ آئین نامه اجرای مفاداسنادرسمی که مبلغی برانتــــخاب کارشـــــــــناس جدید می باشدصادرمی شود ومجدداً کارشناس جدیدباتوجه به دستورارزیابی تجدیدنظربه ارزیابی محل وملک موردنظرمی پردازد که البته ارزیابی دراین مرحله قطعی می باشد. گاهی اعتراض ازسوی شخص ثالث نسبت به بازداشت اموال صورت می گیرد که دراین صورت سیررسیدگی به اعتراض به شرح زیراست :

اعتراض ثالث پس ازثبت دردفتربه اداره کل اجرای اسنادرسمی گزارش می شود پس ازصدورنظریه اداره کل اجرا ،نظریه صادرشده به شخص ثالث ،مدیون وبستانکارپرونده اجرایی ابلاغ وظرف مهلت وفرجه قانونی درصورت حصول اعتراض مجددمرجعی به نامه هیات نظارت گزارش می شود. پس ازمطرح شدن اعتراض درهیات نظارت وصدوررای مجددرای صادرشده به طرفین ابلاغ وظرف مهلت قانونی درصورت اعتراض درنهایت به شورای عالی ثبت گزارش می شود که دراین مرحله نظریه شورای عالی ثبت قطعی می باشد،اگر دراین مرحله شورای عالی ثبت اعتراض ثالث راردکندعملیات اجرایی ادامه پیدامی کند واگراعتراض ثالث راوارد بداند از اموال بازداشت شده مورداعتراض رفع اثربه عمل آمده وبستانکاربایداموال دیگری ازمدیون رامعرفی نماید ادامه عملیات اجرایی پس ازصدورابلاغ وگواهی اخــــطارماده ۱۰۸ آئین نامه اجرای مفاداسنادرسمی به این صورت می باشد که آگهی مزایـــــده تهیه می شود درآگهی مزایده ، روز مزایده ، تاریخ ومحل مزایده ومبلغی که مزایده ازآن شروع می شود عنوان وذکرمی گردد سپس درروز مزایده درصورتی که مزایده انجام شود صورت مجلس مزایده تهیه ومبلغی که موردمزایده فروخته شده بانام ونام خانوادگی خریداردرآن ذکرمی شود سپس گزارشی ازجریان پرونده تهیه وبه اداره کل اجرای اسنادرسمی ارسال ودرصورتی که عملیات مزایده تایید شود، نیم عشروحق حراج ازخریدار وصول شده ونسبت به تهیه وارسال پیش نویس سندانتقال اجرایی به مرجع ثبت پیش نویس اقدام می گردد وطی تنظیم صورت مجلس تحویل مورد مزایده به خریدارپرونده مختومه می شود.شکل دیگرختم پرونده می تواند به یکی از ۲صورت زیرباشد:

الف) اعلام رضایت بستانکار: بستانکارممکن است بامراجعه به ثبت، رضایت خودرابه طورکتبی یااین که باتنظیم اقرارنامه دردفتراسنادرسمی اعلام نماید که دراین صورت پس ازوصول نیم عشراجرایی (درصورت ابلاغ اجرائیه) ، دستور رفع بازداشت ازاموال صادر می شود و در صورتی که بستانکار اقراربه وصول طلب خود درخارج ازاداره کند چک وگواهینامه عدم پرداخت به بستانکارمسترد و با تنظیم کارت مختومه وثبت دردفترمختومه عملیات اجرایی پایان می یابد.

ب) تقاضای پرداخت بدهی پرونده شده است: بدهی پرونده می تواندازسوی بدهکار یاوکیل بدهکار ویااین که به صورت تبرعی پرداخت شود. دراین صورت پس ازمحاسبه بدهی ازسوی حسابدارمسئول اداره ، مبلغ بدهی ونیم عشرطی فیش به بانک واریزوسپس دستوررفع بازداشت به مرجع مربوطه صادروباتنظیم کارت مختومه وثبت دردفترمختومه، عملیات اجرایی پایان می یابد.
منبع: خبرگزاری ایسکا نیوزصـیغه آنــلاین! + تصاویر
04/05/1393 ساعت | نوشته ‌شده به دست مدیر سایت | ( نظرات 0 )
سایت های همسر یابی، باشیوه های خاص خود و با استفاده از حربه های خاص و تحریک کننده این روزها تبدیل به یکی از بهترین روش های کسب در آمد برای صاحبان خود شده اند

به گزارش صراط، پدیده ازدواج اینترنتی پدیده نوظهوری است که بعد از کپی برداری های داخلی از شبکه های اجتماعی به تدریج شکل گرفت و امروز همزمان با رشد قارچ گونه این سایتها در فضای مجازی آمار استفاده از آن نیز روز به روز رو به افزایش است. 

کاربران در چت روم ها و سایت های همسر یابی بدون اطلاع از شیوه صحیح استفاده از آنها، سعی دارند با برقراری ارتباط با دیگران همسر ایده آل خود را انتخاب کنند.
 

مهریه؛ یک ساعت اینترنت رایگان بعلاوه اشتراک Vpn یک ساله!

به عقیده کارشناسان این ازدواج ها به دلیل مبتنی نبودن بر پایه های فرهنگی و ارزشی جامعه و آشنا نبودن افراد با یکدیگر و ارزش های خانوادگی طرف مقابل، به سرعت فرو می پاشد. از این گذشته شخصیت مجازی که افراد از خود در اینترنت تصویر می‌کنند خصوصا در چت روم‌ها و سایت‌های دوست‌یابی قابل اعتماد نیست تا بتوان با اتکا به آن یک ارتباط روشن و شفاف و انسانی را شکل داد. او نخستین و مهم‌ترین سطح ارتباط را برخورد چهره به چهره می‌داند. چیزی که می‌تواند هنگام راستگویی یا دروغگویی زبان بدن شما را آشکار کند. وقتی خجالت می‌کشید، از دروغ گفتن دستپاچه می‌شوید، غافلگیر می‌شوید یا در اثر یک مشکل از نظر جسمی دگرگون می‌شوید همه زیرنظر طرف مقابل است، اما در محیط اینترنتی ممکن است کسی نحیف و شکننده باشد و بگوید که قهرمان بدنسازی است.

در حقیقت امکان فریب افراد در فضاهای مجازی و اتاق‌های گفت‌وگو بیش از زمانی است که افراد رو در روی هم قرار گرفته و در مورد اطلاعات شخصی خود سخن می‌گویند.مجوز نداریم اما فیلتر هم نمی شویم

ماجرا آن جایی جالب تر می شود که بدانیم این سایت ها عموما دارای مجوز هم نیستند.  "پرویز کرمی" معاون سابق فرهنگی سازمان ملی جوانان چندی پیش اعلام کرد: «سایت های همسر یابی دارای مجوز از مراکز قانونی نیستند و سازمان ملی جوانان این سایت ها را به رسمیت نمی شناسد و غیر قانونی هستند. وقتی که این سایت ها دارای مجوز نباشند پس نظارتی بر کار این ها هم وجود ندارد، بنابراین به جایی پاسخ گو نیستند و افراد، جامعه و خودشان را دچار آسیب می کنند.» 

IP های اکثر این سایت ها در خارج از کشور هستند و از بیرون مرزها کنترل می شوند که در این صورت با پرداخت هر حق عضویت پول این مملکت از کشور خارج می شود.

حال سوال اساسی اینجاست که اگر این سایتها مجوز ندارند چرا فیلتر نمی شوند و کماکان آزادانه به فعالیت خود ادامه می دهند؟

قضیه آنجایی مشکوک تر می شود که بدانیم شماره‌های حساب بانکی در سایت‌‌های همسریابی برای پرداخت مبالغ عضویت دائم و یا ملاقات موجود است و همین امر، این تصور که شناسایی و ردیابی صاحبان سایت‌ها غیرممکن است را باطل می‌کند و این پرسش را در ذهن ایجاد می‌کند که علت عدم برخورد یا ساماندهی و نظارت بر فعالان این عرصه توسط نهادهای مسئول چیست؟

این در حالی است که مسئولان وزارتخانه های ورزش و جوانان و فرهنگ و ارشاد اسلامی از عدم صدور مجوز سایت های ازدواج و همسریابی خبر می دهند ولی در این میان برخی سایت های همسریابی همچنان در فضای مجازی یکه تازی می کنند. 


ظاهرا نهادهای متولی دوست دارند که این سایت‌ها باشند ولی جرات و جسارت بر عهده گرفتن مسئولیت آن را ندارند.

درآمد زایی یعنی این!
شیوه کار این گونه سایتها به طوریست که شما را مجاب می کنند برای به رسیدن به اهداف خود و استفاده مناسب از امکانات سایت می بایست کاربر ویژه آن شوید و این امر ملزم به پرداخت هزینه هایی است که از طرف مدیر آن اعلام می شود که به گفته حسن زاده معاون دادستان تهران و سرپرست دادسرای رسیدگی به جرائم رایانه ای بیشتر این سایتها به عنوان کلاهبردار به دادگاه معرفی می شوند. 

این کلاهبرداری تا جایی پیش می رود که علی رغم اعلام های اولیه هر کدام از این سایت ها مبنی بر رایگان بودن ثبت نام در آن، وقتی پس از ثبت نام اولیه و دادن تمام مشخصات شخصی و ثبت آن در سیستم که کاملا توسط گردانندگان آن قابل بازیابی است، برای ارائه یکسری دیگر از خدمات خود تعرفه ها و قیمت هایی مشخص کرده اند که طی آن افراد با پرداختن حق عضویت می توانند به عنوان کاربر ویژه از سایر خدمات این سایت ها استفاده کنند.
حق عضویت یکی از سایت های همسریابی به شرح ذیل است:

عضویت یک ماه ۸۰۰۰ تومان
عضویت سه ماهه ۱۲۰۰۰ تومان
عضویت 6 ماهه ۱۵۰۰۰
عضویت 12 ماهه ۱۸۰۰۰

این ها به غیر از هزینه هایی است که این سایتها برای بنرهای تبلیغاتی اخذ می کنند که با توجه به آمار بازدید بالای این سایتها این مبلغ نیز درآمد قابل توجه  و سود سرشاری را نصیب گردانندگان می کند.

به هر حال واقعیت تلخ این روزها رشد قارچ گونه این قبیل سایت ها در فضای وب است که همچنان بدون هیچ گونه نظارتی فعال هستند. سایت هایی مانند "حافظون" ، "دو همسان" و "طوبی" تنها نمونه ای از این سایت ها هستند که با یک جستجوی ساده در اینترنت می توان به خیلی از آنها دسترسی پیدا کرد.

این سایتها چه با عنوان همسریابی و چه با عنوان دوست یابی اگر تنها راه به منجلاب کشیدن جوانان ما نباشند قطعا یکی از مهم ترین راه های آن است و حال باید دید که آیا فاکتور های نظارتی برای سایت‌های همسریابی در نظر گرفته خواهد شد یا همچنان بدون هیچ گونه پیگیری و رسیدگی به عملکردشان به فعالیت های خود ادامه می دهند.

منبع: عصر امروزنقش استرس در سرنوشت آزمونها
03/05/1393 ساعت | نوشته ‌شده به دست مدیر سایت | ( نظرات 1 )

نقش استرس در سرنوشت آزمونها

نشانه‌های استرس

١-افکار: کاهش تمرکز، حس فوریت زمانی، کاهش حافظه، از دست دادن اعتماد به نفس، نگرانیها و درگیریهای ذهنی مداوم، پیش‌بینی بدترین پیامدها، دشواری تصمیم‌گیری و تفکر آشفته

۲-واکنشهای جسمانی: سردرد، تنش عضلانی به ویژه در گردن و شانه‌ها، کمردرد، خستگی مفرط، تهوع، افزایش ضربان قلب، ...

٣-احساسات: تحریک‌پذیری، پرخاشگری، بدخلقی، احساس گناه، افسردگی، خشم و عصبانیت، ناامیدی، وحشت‌زدگی، ترسهای غیرمنطقی، نگرانی زیاد و حساسیت بیش از اندازه به انتقاد

استرس عاملی روانی‌ست که موجب عدم موفقیت در آزمون میشود

نخست، عواملی که باعث ایجاد استرس میشود:

الف)خودمان: اگر تمام فکر و ذکر ما قبولی در آزمون حقوقی باشد ناخود‌آگاه باعث ایجاد استرسی مخرب در خودمان میشویم. سعی کنید هیجانات شدید و مفرط خود را تعدیل کنید. جنبه‌های منفی را شرح و بسط ندهید و به خود نگویید «چه میشود اگر ...»)چند نفر از شما عزیزان سر جلسه امتحان باخود گفتید وای این آزمون وکالت‌ها،من باید اینجا خودم را ثابت کنم...این نشانه بارز استرس است و باور بفرمایید دیگر تمرکز لازم برای تحلیل سوالات را از دست می‌دهید)

ب)خانواده و دوستان: از زمانی که شما قصد شرکت در آزمون حقوقی را کردید مطمئنا اطرافیان‌مان توقع قبولی در آزمون را از ما دارند و ما برای این که خودمان را به آنها ثابت کنیم و فردی خنگ به نظر آنها نرسیم تمام سعی و تلاش خود به کار میگیریم. البته سعی و تلاش خیلی خوب و لازم است ولی چون با این انگیزه تلاش میکنیم تا آنگونه به نظر آنها نرسیم استرس در خودمان ایجاد میکنیم

تعهد یک شرکت کننده در آزمون حقوقی یک تعهد به وسیله است نه تعهد به نتیجه.

دوم: چه کار کنیم که دچار استرس نشویم

الف) از زمانی که قصد کردید در آزمون حقوقی شرکت کنید به هیچ وجه فکر قبولی ١٠٠در‌صد در آزمون را نکنید بلکه در درجه اول هدفتان از درس خواندن بالا بردن دانشتان باشد تا در دادگاه از این دانش برای احقاق حق استفاده کنید و در درجه بعد قصدتان این باشد که فقط نهایت تلاشتان را بکنید تا بعد از آزمون جمله « ای کاش بیشتر تلاش کرده بودم» را نگویید. با تمام وجود بپذیرید که اگر قبول نشدم مهم نیست؛ مهم این است که من تلاشم را میکنم و بقیه آن به خدا میسپارم. من راضی هستم به هرچه که خدا برای من مقدر بکند و کاری بیش ازاین، از دست من بر نمی‌آید. یعنی با تمام وجود و اعتقاد قلبی راضی باشید به رضای خدا.

ب) قرار نیست که همه بدانند ما میخواهیم درآزمون شرکت کنیم و اگر کسی از ما پرسید امسال هم شرکت میکنی، بگویید معلوم نیست؛ باید ببینم که چه پیش می‌آید. اگر فهمیدند که در آزمون شرکت کرده‌اید به آنها بگویید که فکر نمیکنم امسال قبول بشوم چون اصلا آماده نیستم و حجم مطالب خیلی زیاد است و اکثر رقیبانم سطح معلوماتشان از من بالاتر است. ممکن است بگویید که چرا باید دروغ بگویم. این دروغ نیست چون ما از آینده خبر نداریم و نمیدانیم که حتما آزمون میدهیم یا در آزمون قبول میشویم. با گفتن این حرفها شما خیالتان راحت میشود که کسی انتظار قبولی از شما را ندارد چون آنها میدانند که شما آماده نیستید و رقیبان شما ازشما جلوترند (نه این که شما را خنگ بدانند) و شما با کمال آرامش و بدون استرس به درسهایتان میرسید

ج) هر زمان که فکر قبولی یا عدم قبولی به سراغ شما آمد سریع فکر خود را متمرکز به موضوع دیگری کنید با مقاومت دربرابر این فکر به مرور اصلا به آن فکر نمیکنید(این کار را حتما امتحان نمایید و نتیجه آن را مشاهده فرمایید)

در پایان، میخواهم به شرح حال خودم و دوستم در آزمون وکالت بپردازم:

من در سال گذشته در آزمون کارشناسی ارشد شرکت کردم و از مهرماه ١٣۹٠ شروع به خواندن برای آن کردم. با توجه به این که هنوز دانشجو بودم و برای ترم چهارم، ۲۴ واحد درسی انتخاب کرده بودم، باید خیلی تلاش میکرم. شروع خوبی داشتم و با توجه به این که معدل کل من ١٨ بود و شاگرد اول دانشگاه بودم، خودم و خانواده‌ام توقع داشتیم با رتبه خوب قبول شوم. همه چیز من به قبولی در آزمون ارشد خلاصه میشد یعنی هنگام درس خواندن (اثبات توانایی خودم) و دعا کردن (از خدا فقط تقاضای قبولی میکردم نه آنچه که او رضایت دارد) و خوابیدن (همه‌اش یا خواب قبولی میدیدم یا قبول نشدن) و صحبت با دوستان و فامیل، همه و همه تحت شعاع قبولی در آزمون بود. بعد از گذشت مدتی سردردها‌ی شدید میگرفتم و عصبی شده بودم. به طوری که نمیتوانستم درس بخوانم. باور کنید من سال گذشته در ماه آبان اصلا نتوانستم درس بخوانم. روز آزمون هم سر جلسه با استرس شدید حاضر شدم و بعد از امتحان، وقتی کلید سازمان سنجش را نگاه کردم، تعجب میکردم که با این که جواب درست بعضی از سوالات را بلد بودم چرا اشتباه جواب داده بودم. باور کنید عدم موفقیت در آزمون ارشد سال گذشته فقط ناشی از استرس بود ولی این شکست پلی شد برای موفقیت در آزمون وکالتم. من برای آزمون وکالت به همه حتی به خانواده‌ام میگفتم که امسال فکر نمیکنم قبول بشوم و از خدا هم هیچ وقت قبولی قطعی در آزمون وکالت را نخواستم و فقط از خدا کمک خواستم تا بتوانم راحت و بدون استرس درسهایم را بخوانم و نتیجه آن هرچه باشد راضیم به رضایش. واقعا به این حرفم ایمان قلبی داشتم به طوری که حتی در وقت نماز صبح روز آزمون، خدا را با تمام وجود شکر کردم که کمکم کرد درسهایم را بخوانم و از ته دل گفتم که اگر در این آزمون قبول نشوم باز راضی و شکر‌گزارش هستم. در جلسه آزمون، با این که متوجه شدم استاد خودم و چندین قاضی از رقیبانم هستند، کوچکترین استرسی پیدا نکردم چون من به وظیفه خودم که درس خواندن بود عمل کرده بودم و نتیجه آن را به خدا سپرده بودم و الحمدالله نتیجه خوبی گرفتم.

دوستم که با هم در آزمون وکالت شرکت کرده بودیم دقیقا حالتی را داشت که من در آزمون ارشد تجربه کرده بودم و من هرچه به او در مورد تجربه‌ام و اثر مخرب آن میگفتم باور نمیکرد. ایشان در روز آزمون تا ٣٠ دقیقه اول حتی نتوانسته بود به یک سوال جواب بدهد در صورتی که از نظر علمی در سطح خیلی خوبی بود و متأسفانه، با درصدهای خیلی پایینی که آورد، قبول نشد.

دوست داشتم تجربه خودم را با شما عزیزان در میان بگذارم تا شاید‌به‌شما عزیزان کمک بکند.

 ******************************

وقتی تصمیم می‌گیریم که کاری را انجام دهیم، تصمیمی قاطع اتخاذ کنیم.

وقتی شروع به انجام کاری می‌کنیم، محکم و با تمام نیرو آن را انجام دهیم.

وقتی عوامل بیرونی یا فکر‌های درونی، مانع ادامه‌ی حرکت‌مان شد، به آن‌ها بی‌توجهی کنیم و با تمام قدرت به حرکت‌مان ادامه دهیم.
و تا رسیدن به هدف دست از تلاش بر نداریم ...

و این یعنی اینکه ما اندیشه‌های بزرگی در سر داریم. انسانی با اندیشه‌های بزرگ، به سادگی متوقف نمی‌شود و به سادگی دست از هدفش نمی‌کشد...

تو شاهکار عالمی تحقیر را باور مکن...

تمام نبردهای  زندگی چیزی به ما یاد می دهند

حتی نبردهایی که به شکست ما می‌انجامد

 

 

 

التماس دعا

نیما جهانشیری

منبع: nimajahanshiri.blogfa.com

X